Montering

ABT-Balken erbjuder en optimal monteringsprocess, från leverans av stålstommen till att sista skruven är dragen. Vår personal ser till att allt material finns på plats vid rätt tidpunkt på byggplatsen. Vi finns med under hela monteringsarbetet och totalansvarar för hela monteringen av stålstomme.

Vi lämnar aldrig ett arbete förrän vi är helt nöjda. Det innebär ytterst få reklamationer och många nöjda kunder som återkommer.

 

 

Inför montage/leverans

Att tänka på inför montering/leverans av stålstomme:

1.Skriven vägbeskrivning till montageplatsen med kundens adress och telefonnummer skall sändas till oss via post eller fax i god tid före montagestart.

2.Samtliga förberedande arbeten såsom grund- och markplanering i anslutning till montage-platsen skall vara fullt avslutade innan montagearbetet påbörjas.

3.Framkomlig väg och vändplats skall finnas. Marken skall vara så avplanad och hårdgjord att den är farbar med lastbil och kran, vilka fritt skall kunna röra sig såväl inuti som runt om byggnaden (vid behov även snöröjd).

4.Är grundplattan gjuten vid montaget skall det finnas uppfart till plattan.

5.Erfordras förstärkning, återställande och/eller lagning av nämnda platser eller vägar utföres och bekostas detta av beställaren.

6.Erforderlig upplagsyta för rationell uppläggning av materialet skall finnas tillgänglig i omedelbar anslutning till montageplatsen.

7.Samtliga svetsplattor skall vara utmärkta på ett varaktigt sätt enligt planritning och rätt ingjutna i höjd och i våg. Vid bultgrupper skall dessa vara rätt ingjutna i höjd och sidled.

8.Samtliga muttrar i varje bultgrupp skall vara avvägda. Svetsplattor och gängade stänger skall vara rengjorda från grus och betong. Har ej något av detta skett debiteras detta som tilläggsarbeten av ABT-Balken AB.

9.Belysning samt elkraft invid byggnaden för minst 2 svetsaggregat säkrade till 25 amper (3-fas 220/380 volt / utan jordfelsbrytare), tillgång till arbetsbod (el. liknande utrymme)och vatten skall tillhandahållas kostnadsfritt på montageplatsen.

10.Stagningsmaterial skall finnas tillhands på montageplatsen för stagning av balkens överram i en till tre åsrader. I annat fall tillhandahålls materialet av ABT-Balken AB mot debitering.

11.Behovet av stagning bedöms av ABT-Balken AB.

12.Arbetet kan utföras utanför ordinarie arbetstid.

13.Brandbevakning och eventuella förberedelse av heta arbeten bekostas av beställaren.

14.Avsyning av stålstommen skall ske i samband med montaget. Har ingen sådan avsyning skett direkt vid avslutat montage anses ABT-Balken AB:s åtagande godkänt och avlämnat.

15.Sker enbart leverans skall avlastning av gods och erforderlig upplagsyta kostnadsfritt ombesörjas.